Altair Engineering Inc. 财报信息

摘要: Altair Engineering Inc. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: ALTR 友情提示: 单位美元

损益表

2015 2016 2017 2018
销售收入 2.9413亿 3.1324亿 3.3333亿 3.9638亿
销售成本(COGS)包括 d&A 1.0183亿 1.0592亿 1.1204亿 1.2401亿
   - COGS不包括D&A 93.45百万 95.94百万 1.0029亿 1.0898亿
   - 折旧和摊销费用 8.38百万 9.98百万 11.75百万 15.03百万
总收入 1.923亿 2.0732亿 2.2129亿 2.7237亿
SG&A费用 1.7993亿 1.9461亿 2.6117亿 2.5732亿
利息花费 2.42百万 2.27百万 2.16百万 200000.0
税前收入 11.75百万 13.7百万 -0.3641百万 27.02百万
净收入 11.75百万 13.7百万 -0.3641百万 27.02百万
EPS(Basic) 0.7 0.65 - 0.2
EPS(Diluted) 0.7 0.65 - 0.18
EBITDA 23.33百万 25.43百万 -0.2151百万 35.89百万

资产负债表

2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 13.76百万 16.87百万 39.21百万 35.35百万
应收账款 72.9百万 79.57百万 92.69百万 1.0123亿
流动资产总额 95.82百万 1.051亿 1.4389亿 1.5203亿
总资产 2.2185亿 2.5078亿 2.8787亿 4.8322亿
总负债 2.6389亿 2.8543亿 2.2493亿 1.9408亿
负债和股东权益 2.2185亿 2.5078亿 2.8787亿 4.8322亿

现金流量表

2015 2016 2017 2018
净营运现金流 10.84百万 21.39百万 16.09百万 36.23百万
净投资现金流量 -0.0803百万 -0.1603百万 -0.2485百万 -2.0621亿
自由现金流 5.61百万 11.94百万 8.57百万 29.57百万