Amira Nature Foods Ltd. 财报信息

摘要: Amira Nature Foods Ltd. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: ANFI 友情提示: 单位美元

损益表

2014 2015 2016 2017 2018
销售收入 5.4734亿 7.0004亿 5.6345亿 5.5183亿 4.139亿
销售成本(COGS)包括 d&A 4.303亿 5.7281亿 4.7105亿 4.6797亿 4.8861亿
   - COGS不包括D&A 4.2824亿 5.7041亿 4.6899亿 4.662亿 4.8699亿
   - 折旧和摊销费用 2.06百万 2.4百万 2.06百万 1.78百万 1.62百万
总收入 1.1704亿 1.2723亿 92.4百万 83.86百万 -0.7471百万
SG&A费用 43.88百万 38.45百万 30.79百万 17.27百万 14.69百万
利息花费 25.86百万 27.28百万 26.3百万 29.27百万 34.11百万
税前收入 47.43百万 61.77百万 37.81百万 36.11百万 -1.1354亿
净收入 47.43百万 61.77百万 37.81百万 36.11百万 -1.1354亿
EPS(Basic) 1.04 1.47 0.9 0.84 -
EPS(Diluted) 1.04 1.46 0.9 0.84 -
EBITDA 75.22百万 91.18百万 63.67百万 68.36百万 -0.8778百万

资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 49.4百万 56.52百万 21.9百万 21.55百万 3.97百万
应收账款 81.98百万 1.32亿 1.9251亿 2.1109亿 2.6097亿
流动资产总额 3.9469亿 4.7102亿 4.7603亿 5.5297亿 4.9231亿
总资产 4.2266亿 4.9739亿 5.0352亿 5.7553亿 5.1337亿
总负债 2.5082亿 2.7607亿 2.538亿 2.7231亿 2.7176亿
负债和股东权益 4.2266亿 4.9739亿 5.0352亿 5.7553亿 5.1337亿

现金流量表

2014 2015 2016 2017 2018
净营运现金流 -0.2019百万 -0.2058百万 -0.3658百万 -0.2135百万 -0.5417百万
净投资现金流量 -0.0702百万 -0.0292百万 690886.0 2.97百万 1.36百万
自由现金流 -0.2351百万 -0.2299百万 -0.3714百万 -0.2142百万 -0.5461百万