Axovant Sciences Ltd. 财报信息

摘要: Axovant Sciences Ltd. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: AXON 友情提示: 单位美元

损益表

2015 2016 2017 2018
销售收入 1.278亿 - 1.278亿 -
销售成本(COGS)包括 d&A 1.2311亿 - 1.2311亿 -
   - COGS不包括D&A 1.0514亿 - 1.0514亿 -
   - 折旧和摊销费用 17.97百万 - 17.97百万 -
总收入 4.68百万 - 4.68百万 -
SG&A费用 23.75百万 - 23.75百万 -
利息花费 27.52百万 - 27.52百万 -
税前收入 -0.643百万 - -0.643百万 -
净收入 -0.643百万 - -0.643百万 -
EPS(Basic) - - - -
EPS(Diluted) - - - -
EBITDA -0.0868百万 - -0.0868百万 -

资产负债表

2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 9.03百万 - 9.03百万 -
应收账款 1.001亿 - 1.001亿 -
流动资产总额 1.1187亿 - 1.1187亿 -
总资产 5.0701亿 - 5.0701亿 -
总负债 7.4224亿 - 7.4224亿 -
负债和股东权益 5.0701亿 - 5.0701亿 -

现金流量表

2015 2016 2017 2018
净营运现金流 4.04百万 14.59百万 9.24百万 4.04百万
净投资现金流量 -0.0362百万 -0.0114百万 -0.0276百万 -0.0362百万
自由现金流 - 13.09百万 7.82百万 -