Brookfield Property Partners LP 财报信息

摘要: Brookfield Property Partners LP 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: BPY 友情提示: 单位美元

损益表

2016 2017 2018 2019 2020
销售收入 53.5亿 61.4亿 72.4亿 82.0亿 65.9亿
销售成本(COGS)包括 d&A - - - - -
   - COGS不包括D&A - - - - -
   - 折旧和摊销费用 2.4亿 2.75亿 3.08亿 3.41亿 3.19亿
总收入 - - - - -
SG&A费用 - - - - -
利息花费 - - - - -
税前收入 11.2亿 17.0亿 27.9亿 13.8亿 -10.9亿
净收入 11.2亿 17.0亿 27.9亿 13.8亿 -10.9亿
EPS(Basic) 2.3 0.48 2.28 1.89 -
EPS(Diluted) 2.24 0.48 2.26 1.88 -
EBITDA - - - - -

资产负债表

2016 2017 2018 2019 2020
现金和短期投资 17.7亿 17.3亿 39.2亿 16.8亿 27.7亿
应收账款 - - - - -
流动资产总额 - - - - -
总资产 784.3亿 846.9亿 1225.2亿 1116.4亿 1079.5亿
总负债 442.7亿 495.7亿 757.8亿 667.1亿 664.3亿
负债和股东权益 784.3亿 846.9亿 1225.2亿 1116.4亿 1079.5亿

现金流量表

2016 2017 2018 2019 2020
净营运现金流 7.45亿 6.39亿 13.6亿 6.24亿 13.3亿
净投资现金流量 -33.8亿 -23.7亿 -52.3亿 -1.94亿 2.21亿
自由现金流 5.3亿 3.68亿 8.65亿 2.52亿 11.6亿