Cooper-Standard Holdings, Inc. 财报信息

摘要: Cooper-Standard Holdings, Inc. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: CPS 友情提示: 单位美元

损益表

2016 2017 2018 2019 2020
销售收入 34.7亿 36.2亿 36.2亿 31.1亿 23.8亿
销售成本(COGS)包括 d&A 28.2亿 29.6亿 30.9亿 27.7亿 22.3亿
   - COGS不包括D&A 27.0亿 28.3亿 29.4亿 26.2亿 20.8亿
   - 折旧和摊销费用 1.2266亿 1.3809亿 1.467亿 1.5195亿 1.5423亿
总收入 6.5395亿 6.547亿 5.3235亿 3.3838亿 1.4288亿
SG&A费用 3.5978亿 3.4096亿 3.0992亿 3.0041亿 2.5796亿
利息花费 37.64百万 39.71百万 40.84百万 44.11百万 59.17百万
税前收入 1.9476亿 2.131亿 69.66百万 98.3百万 -3.3022亿
净收入 1.9476亿 2.131亿 69.66百万 98.3百万 -3.3022亿
EPS(Basic) 7.96 7.61 5.79 3.94 -
EPS(Diluted) 7.42 7.21 5.66 3.92 -
EBITDA 4.1683亿 4.5182亿 3.6912亿 1.8993亿 39.15百万

资产负债表

2016 2017 2018 2019 2020
现金和短期投资 4.8009亿 5.1604亿 2.65亿 3.5955亿 4.4253亿
应收账款 5.5148亿 6.0661亿 5.5971亿 5.7133亿 5.4769亿
流动资产总额 13.0亿 14.3亿 12.5亿 12.0亿 12.6亿
总资产 24.9亿 27.3亿 26.2亿 26.4亿 26.1亿
总负债 17.7亿 18.7亿 17.7亿 17.6亿 19.9亿
负债和股东权益 24.9亿 27.3亿 26.2亿 26.4亿 26.1亿

现金流量表

2016 2017 2018 2019 2020
净营运现金流 3.637亿 3.1311亿 1.4939亿 97.7百万 -0.1593百万
净投资现金流量 -1.9827亿 -2.0062亿 -3.8544亿 79.23百万 -1.0688亿
自由现金流 1.9933亿 1.2631亿 -0.6868百万 -0.6677百万 -1.0773亿