Cooper-Standard Holdings, Inc. 财报信息

摘要: Cooper-Standard Holdings, Inc. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: CPS 友情提示: 单位美元

损益表

2014 2015 2016 2017 2018
销售收入 32.4亿 33.4亿 34.7亿 36.2亿 36.3亿
销售成本(COGS)包括 d&A 27.5亿 27.7亿 28.2亿 29.6亿 30.9亿
   - COGS不包括D&A 26.4亿 26.5亿 27.0亿 28.3亿 29.4亿
   - 折旧和摊销费用 1.1258亿 1.1443亿 1.2266亿 1.3809亿 1.467亿
总收入 4.9281亿 5.746亿 6.5395亿 6.547亿 5.376亿
SG&A费用 3.0172亿 3.2992亿 3.5978亿 3.4096亿 3.1481亿
利息花费 45.6百万 37.53百万 37.64百万 39.71百万 41.05百万
税前收入 88.28百万 1.5299亿 1.9476亿 2.131亿 74.91百万
净收入 88.28百万 1.5299亿 1.9476亿 2.131亿 74.91百万
EPS(Basic) 2.56 6.5 7.96 7.61 6.02
EPS(Diluted) 2.39 6.08 7.42 7.21 5.89
EBITDA 3.0367亿 3.5911亿 4.1683亿 4.5182亿 3.6949亿

资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 2.6727亿 3.7824亿 4.8009亿 5.1604亿 2.65亿
应收账款 5.0105亿 5.5806亿 5.5148亿 6.0661亿 5.5971亿
流动资产总额 10.5亿 11.9亿 13.0亿 14.3亿 12.5亿
总资产 21.3亿 23.0亿 24.9亿 27.3亿 26.2亿
总负债 15.8亿 16.9亿 17.7亿 18.7亿 17.6亿
负债和股东权益 21.3亿 23.0亿 24.9亿 27.3亿 26.2亿

现金流量表

2014 2015 2016 2017 2018
净营运现金流 1.7105亿 2.7039亿 3.637亿 3.1311亿 1.4939亿
净投资现金流量 -1.574亿 -1.6766亿 -1.9827亿 -2.0062亿 -3.8544亿
自由现金流 -0.2104百万 1.0412亿 1.9933亿 1.2631亿 -0.6868百万