DESIGNER BRANDS INC 财报信息

摘要: DESIGNER BRANDS INC 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: DBI 友情提示: 单位美元

损益表

2015 2016 2017 2018 2019
销售收入 25.0亿 26.2亿 27.1亿 28.0亿 31.8亿
销售成本(COGS)包括 d&A 17.4亿 18.5亿 19.4亿 20.1亿 22.4亿
   - COGS不包括D&A 16.7亿 17.8亿 18.6亿 19.3亿 21.6亿
   - 折旧和摊销费用 68.24百万 73.58百万 81.64百万 80.22百万 79.05百万
总收入 7.6012亿 7.6933亿 7.6835亿 7.8628亿 9.4451亿
SG&A费用 5.3019亿 5.5482亿 5.9832亿 6.2772亿 7.7894亿
利息花费 490000.0 - 238000.0 488000.0 2.43百万
税前收入 2.4493亿 2.2019亿 2.0265亿 1.2586亿 10.68百万
净收入 2.4493亿 2.2019亿 2.0265亿 1.2586亿 10.68百万
EPS(Basic) 1.71 1.55 1.53 0.84 -
EPS(Diluted) 1.69 1.54 1.52 0.83 -
EBITDA 2.9817亿 2.8809亿 2.5166亿 2.3877亿 2.4462亿

资产负债表

2015 2016 2017 2018 2019
现金和短期投资 2.4187亿 2.6622亿 2.1389亿 3.0054亿 1.7029亿
应收账款 24.41百万 15.46百万 19.01百万 19.24百万 68.87百万
流动资产总额 7.6847亿 7.9567亿 7.5927亿 8.6301亿 9.5522亿
总资产 14.4亿 13.7亿 14.7亿 14.3亿 16.2亿
总负债 4.2712亿 4.6419亿 5.3391亿 4.7761亿 7.8821亿
负债和股东权益 14.4亿 13.7亿 14.7亿 14.3亿 16.2亿

现金流量表

2015 2016 2017 2018 2019
净营运现金流 1.9704亿 2.4265亿 2.1291亿 1.9102亿 1.7533亿
净投资现金流量 -1.0512亿 -0.3491百万 -0.2731百万 -0.5897百万 -2.8201亿
自由现金流 98.91百万 1.3871亿 1.2533亿 1.3473亿 1.0998亿