Duluth Holdings Inc 财报信息

摘要: Duluth Holdings Inc 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: DLTH 友情提示: 单位美元

损益表

2015 2016 2017 2018 2019
销售收入 2.3187亿 3.0416亿 3.7612亿 4.7145亿 5.681亿
销售成本(COGS)包括 d&A 1.027亿 1.3357亿 1.6667亿 2.1776亿 2.7039亿
   - COGS不包括D&A 1.0088亿 1.3064亿 1.6197亿 2.1043亿 2.577亿
   - 折旧和摊销费用 1.82百万 2.94百万 4.7百万 7.33百万 12.69百万
总收入 1.2917亿 1.7058亿 2.0945亿 2.5369亿 2.9771亿
SG&A费用 1.0514亿 1.4143亿 1.7445亿 2.1662亿 2.6053亿
利息花费 341086.0 306000.0 194000.0 1.99百万 5.95百万
税前收入 24.11百万 29.03百万 35.05百万 35.51百万 31.62百万
净收入 24.11百万 29.03百万 35.05百万 35.51百万 31.62百万
EPS(Basic) 0.73 1.09 0.68 0.73 0.72
EPS(Diluted) 0.73 1.06 0.66 0.72 0.72
EBITDA 25.85百万 32.09百万 39.7百万 44.4百万 49.88百万

资产负债表

2015 2016 2017 2018 2019
现金和短期投资 7.88百万 37.87百万 24.04百万 2.87百万 731000.0
应收账款 91685.0 96000.0 394000.0 325000.0 4.64百万
流动资产总额 52.05百万 96.96百万 99.66百万 1.0038亿 1.157亿
总资产 70.95百万 1.237亿 1.6093亿 2.3397亿 3.0796亿
总负债 32.69百万 33.22百万 47.14百万 94.62百万 1.4785亿
负债和股东权益 70.95百万 1.237亿 1.6093亿 2.3397亿 3.0796亿

现金流量表

2015 2016 2017 2018 2019
净营运现金流 22.63百万 14.21百万 20.25百万 29.87百万 31.1百万
净投资现金流量 -0.0715百万 -0.0736百万 -0.3034百万 -0.5581百万 -0.5374百万
自由现金流 17.36百万 6.91百万 -0.0842百万 -0.166百万 -0.2194百万