Encompass Health Corporation 财报信息

摘要: Encompass Health Corporation 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: EHC 友情提示: 单位美元

损益表

2014 2015 2016 2017 2018
销售收入 23.7亿 31.2亿 36.5亿 39.1亿 42.8亿
销售成本(COGS)包括 d&A 17.7亿 24.3亿 28.6亿 30.9亿 33.8亿
   - COGS不包括D&A 16.7亿 22.9亿 26.9亿 29.1亿 31.8亿
   - 折旧和摊销费用 1.077亿 1.397亿 1.726亿 1.838亿 1.997亿
总收入 5.998亿 6.905亿 7.841亿 8.211亿 9.018亿
SG&A费用 1.341亿 1.363亿 1.353亿 1.717亿 2.202亿
利息花费 1.092亿 1.429亿 1.721亿 1.544亿 1.473亿
税前收入 3.869亿 3.956亿 4.82亿 4.964亿 4.932亿
净收入 3.869亿 3.956亿 4.82亿 4.964亿 4.932亿
EPS(Basic) 2.46 2.02 2.77 2.88 2.98
EPS(Diluted) 2.29 1.91 2.59 2.84 2.93
EBITDA 5.734亿 6.939亿 8.214亿 8.332亿 8.813亿

资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 1.123亿 1.075亿 1.014亿 1.168亿 1.282亿
应收账款 3.232亿 4.105亿 4.438亿 4.721亿 4.677亿
流动资产总额 6.866亿 5.987亿 6.545亿 7.022亿 6.621亿
总资产 35.4亿 46.1亿 46.8亿 48.6亿 51.8亿
总负债 27.5亿 37.1亿 36.1亿 32.5亿 33.6亿
负债和股东权益 35.4亿 46.1亿 46.8亿 48.6亿 51.8亿

现金流量表

2014 2015 2016 2017 2018
净营运现金流 4.449亿 4.848亿 6.344亿 6.583亿 7.624亿
净投资现金流量 -8.769亿 -11.3亿 -2.299亿 -2.83亿 -4.896亿
自由现金流 2.74亿 3.564亿 4.567亿 4.325亿 5.079亿