Employers控股 财报信息

摘要: Employers控股 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: EIG 友情提示: 单位美元

损益表

2014 2015 2016 2017 2018
销售收入 7.7398亿 7.693亿 7.856亿 8.007亿 8.293亿
销售成本(COGS)包括 d&A - - - - -
   - COGS不包括D&A - - - - -
   - 折旧和摊销费用 - - - - -
总收入 - - - - -
SG&A费用 - - - - -
利息花费 - - - - -
税前收入 1.0656亿 99.4百万 1.407亿 1.44亿 1.695亿
净收入 1.0656亿 99.4百万 1.407亿 1.44亿 1.695亿
EPS(Basic) 3.19 2.94 3.29 3.11 4.3
EPS(Diluted) 3.14 2.9 3.24 3.06 4.24
EBITDA - - - - -

资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 - - - - -
应收账款 - - - - -
流动资产总额 - - - - -
总资产 38.5亿 38.3亿 38.4亿 38.8亿 39.5亿
总负债 31.7亿 30.7亿 30.0亿 29.4亿 29.3亿
负债和股东权益 38.5亿 38.3亿 38.4亿 38.8亿 39.5亿

现金流量表

2014 2015 2016 2017 2018
净营运现金流 1.694亿 1.164亿 1.228亿 1.423亿 1.802亿
净投资现金流量 -0.855百万 -1.095亿 -0.875百万 -1.128亿 -1.196亿
自由现金流 1.601亿 1.049亿 1.178亿 1.341亿 1.7亿