Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. 财报信息

摘要: Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: LTRPA 友情提示: 单位美元

损益表

2014 2015 2016 2017 2018
销售收入 13.3亿 15.7亿 15.3亿 15.7亿 16.2亿
销售成本(COGS)包括 d&A 5.92亿 6.13亿 5.91亿 5.42亿 5.21亿
   - COGS不包括D&A 2.94亿 3.45亿 3.69亿 3.29亿 3.61亿
   - 折旧和摊销费用 2.98亿 2.68亿 2.22亿 2.13亿 1.6亿
总收入 7.37亿 9.52亿 9.41亿 10.3亿 10.9亿
SG&A费用 6.63亿 9.34亿 9.17亿 10.2亿 9.66亿
利息花费 13.0百万 28.0百万 25.0百万 25.0百万 26.0百万
税前收入 44.0百万 4.0百万 46.0百万 -18.1亿 48.0百万
净收入 44.0百万 4.0百万 46.0百万 -18.1亿 48.0百万
EPS(Basic) 0 0 0.28 0 0
EPS(Diluted) 0 0 0.28 0 0
EBITDA 3.72亿 2.86亿 2.46亿 2.19亿 2.88亿

资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 6.17亿 6.91亿 7.72亿 7.3亿 6.87亿
应收账款 1.53亿 1.81亿 1.91亿 2.3亿 2.12亿
流动资产总额 8.22亿 9.06亿 10.1亿 10.5亿 9.32亿
总资产 73.8亿 72.9亿 75.2亿 56.4亿 53.9亿
总负债 20.3亿 18.5亿 20.9亿 18.9亿 16.5亿
负债和股东权益 73.8亿 72.9亿 75.2亿 56.4亿 53.9亿

现金流量表

2014 2015 2016 2017 2018
净营运现金流 3.65亿 3.6亿 3.01亿 2.2亿 4.0亿
净投资现金流量 -2.42亿 -0.63百万 -1.64亿 3.0百万 -0.49百万
自由现金流 2.75亿 2.48亿 2.28亿 1.55亿 3.39亿