Match Group, Inc. 财报信息

摘要: Match Group, Inc. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: MTCH 友情提示: 单位美元

损益表

2014 2015 2016 2017 2018
销售收入 8.8827亿 10.2亿 11.2亿 13.3亿 17.3亿
销售成本(COGS)包括 d&A 1.5697亿 2.2113亿 2.4031亿 3.1358亿 4.4429亿
   - COGS不包括D&A 1.2002亿 1.7504亿 1.9565亿 2.795亿 4.1亿
   - 折旧和摊销费用 36.94百万 46.08百万 44.66百万 34.08百万 34.29百万
总收入 7.313亿 7.9931亿 8.778亿 10.2亿 12.9亿
SG&A费用 5.0274亿 6.0004亿 5.7145亿 6.5131亿 7.3195亿
利息花费 25.54百万 26.06百万 82.2百万 77.57百万 73.42百万
税前收入 2.1564亿 1.7939亿 2.4122亿 2.5213亿 4.8764亿
净收入 2.1564亿 1.7939亿 2.4122亿 2.5213亿 4.8764亿
EPS(Basic) 0.6 0.69 0.68 1.33 1.73
EPS(Diluted) 0.6 0.65 0.64 1.19 1.61
EBITDA 2.6551亿 2.4535亿 3.5101亿 3.9985亿 5.879亿

资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 1.2763亿 99.8百万 2.5365亿 2.7262亿 1.8714亿
应收账款 33.74百万 65.85百万 72.85百万 1.2405亿 99.05百万
流动资产总额 1.951亿 2.047亿 4.9039亿 4.4474亿 3.4377亿
总资产 13.1亿 19.1亿 20.5亿 21.3亿 20.5亿
总负债 5.0458亿 16.2亿 15.5亿 16.2亿 19.3亿
负债和股东权益 13.1亿 19.1亿 20.5亿 21.3亿 20.5亿

现金流量表

2014 2015 2016 2017 2018
净营运现金流 1.7362亿 2.0908亿 2.5956亿 3.2109亿 6.0346亿
净投资现金流量 -1.7337亿 -6.5173亿 -0.2841百万 1.1122亿 -0.4774百万
自由现金流 1.5182亿 1.7993亿 2.1346亿 2.9226亿 5.725亿