NET 财报信息

摘要: NET 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: NET 友情提示: 单位美元

损益表

2016 2017 2018 2019 2020
销售收入 84.79百万 1.3492亿 1.9267亿 2.8702亿 4.3106亿
销售成本(COGS)包括 d&A 23.96百万 28.79百万 43.54百万 63.42百万 1.0106亿
   - COGS不包括D&A 15.61百万 16.61百万 24.63百万 33.94百万 31.9百万
   - 折旧和摊销费用 8.36百万 12.17百万 18.91百万 29.48百万 69.15百万
总收入 60.83百万 1.0613亿 1.4914亿 2.236亿 3.3亿
SG&A费用 77.86百万 1.1586亿 2.3404亿 3.4185亿 4.4049亿
利息花费 654.0 862.0 992.0 1.11百万 24.96百万
税前收入 -0.1727百万 -0.0972百万 -0.8609百万 -1.1501亿 -1.3497亿
净收入 -0.1727百万 -0.0972百万 -0.8609百万 -1.1501亿 -1.3497亿
EPS(Basic) - - - - -
EPS(Diluted) - - - - -
EBITDA -0.0867百万 2.44百万 -0.6599百万 -0.8877百万 -0.4134百万

资产负债表

2016 2017 2018 2019 2020
现金和短期投资 - 73.41百万 1.6066亿 6.3695亿 10.3亿
应收账款 - 15.19百万 26.71百万 35.93百万 67.04百万
流动资产总额 - 92.02百万 1.9674亿 6.8987亿 11.3亿
总资产 - 1.6314亿 2.9838亿 8.3082亿 13.8亿
总负债 - 41.43百万 80.36百万 1.05亿 5.6371亿
负债和股东权益 - 1.6314亿 2.9838亿 8.3082亿 13.8亿

现金流量表

2016 2017 2018 2019 2020
净营运现金流 -0.1332百万 3.17百万 -0.4328百万 -0.3892百万 3.59百万
净投资现金流量 -0.1526百万 9.54百万 -1.208亿 -4.1764亿 -5.1527亿
自由现金流 -0.3188百万 -0.1981百万 -0.7812百万 -0.962百万 -0.7137百万