NGL Energy Partners LP 财报信息

摘要: NGL Energy Partners LP 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: NGL 友情提示: 单位美元

损益表

2016 2017 2018 2019 2020
销售收入 117.4亿 130.2亿 169.1亿 86.9亿 75.8亿
销售成本(COGS)包括 d&A 111.7亿 124.9亿 165.1亿 81.9亿 70.1亿
   - COGS不包括D&A 109.4亿 122.6亿 162.9亿 79.7亿 67.4亿
   - 折旧和摊销费用 2.3562亿 2.3003亿 2.1512亿 2.1246亿 2.6566亿
总收入 5.7093亿 5.3347亿 4.0224亿 5.0332亿 5.7386亿
SG&A费用 5.3866亿 4.2449亿 2.992亿 3.3227亿 4.3106亿
利息花费 1.3309亿 1.5048亿 1.9915亿 1.6473亿 1.8118亿
税前收入 -1.8746亿 1.4581亿 -2.2503亿 -0.7822百万 -1.802亿
净收入 -1.8746亿 1.4581亿 -2.2503亿 -0.7822百万 -1.802亿
EPS(Basic) - 0.99 - 2.01 -
EPS(Diluted) - 0.95 - 2.01 -
EBITDA 2.6789亿 3.3901亿 3.1816亿 3.8351亿 4.0847亿

资产负债表

2016 2017 2018 2019 2020
现金和短期投资 28.18百万 12.26百万 22.09百万 18.57百万 22.7百万
应收账款 5.3664亿 8.0732亿 10.3亿 10.1亿 5.7977亿
流动资产总额 10.3亿 14.8亿 22.5亿 18.1亿 7.7409亿
总资产 55.6亿 63.2亿 61.5亿 59.0亿 65.0亿
总负债 38.7亿 40.9亿 39.8亿 34.7亿 42.3亿
负债和股东权益 55.6亿 63.2亿 61.5亿 59.0亿 65.0亿

现金流量表

2016 2017 2018 2019 2020
净营运现金流 3.515亿 -0.2682百万 1.4994亿 3.3869亿 4.645亿
净投资现金流量 -4.4533亿 -3.6313亿 2.5864亿 4.522亿 -14.4亿
自由现金流 -3.1039亿 -3.907亿 16.18百万 -1.169亿 -0.9122百万