Invitae Corp. 财报信息

摘要: Invitae Corp. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: NVTA 友情提示: 单位美元

损益表

2016 2017 2018 2019 2020
销售收入 25.05百万 68.22百万 1.477亿 2.1682亿 2.796亿
销售成本(COGS)包括 d&A 27.88百万 51.94百万 80.11百万 1.2138亿 2.0297亿
   - COGS不包括D&A 21.33百万 42.76百万 66.57百万 1.0658亿 1.6587亿
   - 折旧和摊销费用 6.55百万 9.18百万 13.54百万 14.8百万 37.1百万
总收入 -0.0283百万 16.28百万 67.59百万 95.44百万 76.63百万
SG&A费用 97.35百万 1.3374亿 1.8603亿 3.3111亿 7.062亿
利息花费 421.0 3.65百万 7.03百万 12.41百万 29.77百万
税前收入 -1.0026亿 -1.2524亿 -1.3216亿 -2.6042亿 -7.1427亿
净收入 -1.0026亿 -1.2524亿 -1.3216亿 -2.6042亿 -7.1427亿
EPS(Basic) - - - - -
EPS(Diluted) - - - - -
EBITDA -0.9363百万 -1.0828亿 -1.049亿 -2.2087亿 -5.9247亿

资产负债表

2016 2017 2018 2019 2020
现金和短期投资 92.62百万 64.66百万 1.2589亿 3.9183亿 3.5398亿
应收账款 - 10.42百万 26.3百万 32.54百万 47.72百万
流动资产总额 1.018亿 86.68百万 1.6544亿 4.424亿 4.5393亿
总资产 1.3065亿 2.1108亿 2.8296亿 7.816亿 34.3亿
总负债 31.58百万 89.28百万 1.2112亿 4.0196亿 14.5亿
负债和股东权益 1.3065亿 2.1108亿 2.8296亿 7.816亿 34.3亿

现金流量表

2016 2017 2018 2019 2020
净营运现金流 -0.7632百万 -0.9798百万 -0.9222百万 -1.4505亿 -2.985亿
净投资现金流量 16.2百万 -0.3695百万 35.77百万 -2.8031亿 -4.0058亿
自由现金流 -0.8794百万 -1.0466亿 -0.9819百万 -1.651亿 -3.2137亿