Quanex Building Products 财报信息

摘要: Quanex Building Products 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: NX 友情提示: 单位美元

损益表

2014 2015 2016 2017 2018
销售收入 5.9538亿 6.4553亿 9.2818亿 8.6656亿 8.8979亿
销售成本(COGS)包括 d&A 4.9845亿 5.3432亿 7.6379亿 7.2966亿 7.4839亿
   - COGS不包括D&A 4.6458亿 4.991亿 7.1064亿 6.7216亿 6.9657亿
   - 折旧和摊销费用 33.87百万 35.22百万 53.15百万 57.5百万 51.82百万
总收入 96.93百万 1.1121亿 1.6439亿 1.369亿 1.414亿
SG&A费用 81.65百万 86.54百万 1.1491亿 97.98百万 1.0354亿
利息花费 562000.0 991000.0 36.5百万 9.6百万 11.1百万
税前收入 13.81百万 23.15百万 -0.0562百万 25.5百万 25.45百万
净收入 13.81百万 23.15百万 -0.0562百万 25.5百万 25.45百万
EPS(Basic) 0.14 0.47 0 0.55 0.76
EPS(Diluted) 0.14 0.47 0 0.54 0.75
EBITDA 49.15百万 59.9百万 1.0263亿 96.41百万 89.68百万

资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 1.2045亿 23.17百万 25.53百万 17.46百万 29.0百万
应收账款 55.59百万 64.48百万 85.23百万 79.41百万 84.01百万
流动资产总额 2.6043亿 1.7225亿 2.0397亿 1.918亿 1.8968亿
总资产 5.1711亿 5.7203亿 7.8035亿 7.7388亿 7.5864亿
总负债 96.19百万 1.7674亿 4.1252亿 3.6703亿 3.6449亿
负债和股东权益 5.1711亿 5.7203亿 7.8035亿 7.7388亿 7.5864亿

现金流量表

2014 2015 2016 2017 2018
净营运现金流 20.78百万 67.09百万 86.42百万 78.55百万 1.0461亿
净投资现金流量 74.12百万 -1.6014亿 -2.821亿 -0.4112百万 -0.2605百万
自由现金流 -0.13百万 37.11百万 49.18百万 43.99百万 78.13百万