Oshkosh Corp. 财报信息

摘要: Oshkosh Corp. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: OSK 友情提示: 单位美元

损益表

2014 2015 2016 2017 2018
销售收入 68.1亿 61.0亿 62.8亿 68.3亿 77.1亿
销售成本(COGS)包括 d&A 56.8亿 49.6亿 51.3亿 55.1亿 62.3亿
   - COGS不包括D&A 55.6亿 48.4亿 50.0亿 53.8亿 61.1亿
   - 折旧和摊销费用 1.19亿 1.245亿 1.258亿 1.273亿 1.181亿
总收入 11.3亿 11.4亿 11.5亿 13.2亿 14.7亿
SG&A费用 6.241亿 7.373亿 7.155亿 7.636亿 7.787亿
利息花费 60.5百万 55.4百万 60.4百万 59.8百万 60.6百万
税前收入 4.319亿 3.261亿 3.07亿 4.113亿 5.946亿
净收入 4.319亿 3.261亿 3.07亿 4.113亿 5.946亿
EPS(Basic) 3.66 2.94 2.94 3.82 6.38
EPS(Diluted) 3.61 2.9 2.91 3.77 6.29
EBITDA 6.223亿 5.233亿 5.176亿 6.263亿 7.556亿

资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 3.138亿 42.9百万 3.219亿 4.47亿 4.546亿
应收账款 9.749亿 9.646亿 10.2亿 13.1亿 15.2亿
流动资产总额 23.8亿 24.3亿 24.2亿 30.4亿 32.7亿
总资产 45.9亿 46.1亿 45.1亿 51.0亿 52.9亿
总负债 26.0亿 27.0亿 25.4亿 27.9亿 27.8亿
负债和股东权益 45.9亿 46.1亿 45.1亿 51.0亿 52.9亿

现金流量表

2014 2015 2016 2017 2018
净营运现金流 1.704亿 82.5百万 5.777亿 2.465亿 4.363亿
净投资现金流量 -1.148亿 -1.401亿 -0.892百万 -0.652百万 -0.904百万
自由现金流 45.5百万 -0.755百万 4.504亿 1.333亿 3.362亿