The Children’s Place Retail Sto 财报信息

摘要: The Children’s Place Retail Sto 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: PLCE 友情提示: 单位美元

损益表

2017 2018 2019 2020 2021
销售收入 17.9亿 18.7亿 19.4亿 18.7亿 15.2亿
销售成本(COGS)包括 d&A 11.8亿 12.3亿 13.2亿 12.9亿 12.6亿
   - COGS不包括D&A 11.1亿 11.6亿 12.5亿 10.7亿 10.8亿
   - 折旧和摊销费用 65.73百万 68.16百万 68.88百万 2.2379亿 1.7955亿
总收入 6.0556亿 6.43亿 6.1461亿 5.8042亿 2.6685亿
SG&A费用 4.5544亿 4.7549亿 4.9834亿 4.7812亿 4.2823亿
利息花费 1.95百万 2.22百万 3.53百万 8.19百万 11.91百万
税前收入 1.4701亿 1.612亿 1.0852亿 88.42百万 -2.1176亿
净收入 1.4701亿 1.612亿 1.0852亿 88.42百万 -2.1176亿
EPS(Basic) 5.51 4.82 6.1 4.71 -
EPS(Diluted) 5.4 4.67 6.01 4.68 -
EBITDA 2.1585亿 2.3567亿 1.8515亿 3.2609亿 18.16百万

资产负债表

2017 2018 2019 2020 2021
现金和短期投资 2.4301亿 2.5952亿 69.14百万 68.49百万 63.55百万
应收账款 31.41百万 26.09百万 35.12百万 32.81百万 39.53百万
流动资产总额 6.1116亿 6.565亿 4.354亿 4.4988亿 5.4708亿
总资产 9.105亿 9.4023亿 7.2705亿 11.8亿 11.4亿
总负债 4.1421亿 4.6653亿 4.1261亿 9.4621亿 10.5亿
负债和股东权益 9.105亿 9.4023亿 7.2705亿 11.8亿 11.4亿

现金流量表

2017 2018 2019 2020 2021
净营运现金流 1.9929亿 2.1438亿 1.3991亿 1.779亿 -0.3691百万
净投资现金流量 -0.4425百万 -0.2515百万 -0.5686百万 -1.3435亿 -0.3037百万
自由现金流 1.6461亿 1.5573亿 68.8百万 1.204亿 -0.6749百万