Sterling Construction Co., Inc. 财报信息

摘要: Sterling Construction Co., Inc. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: STRL 友情提示: 单位美元

损益表

2016 2017 2018 2019 2020
销售收入 6.9012亿 9.5796亿 10.4亿 11.3亿 14.3亿
销售成本(COGS)包括 d&A 6.4627亿 8.7067亿 9.2974亿 10.2亿 12.5亿
   - COGS不包括D&A 6.3022亿 8.5367亿 9.1314亿 10.0亿 12.1亿
   - 折旧和摊销费用 16.05百万 16.99百万 16.6百万 20.7百万 32.74百万
总收入 43.85百万 87.29百万 1.0793亿 1.031亿 1.7993亿
SG&A费用 38.62百万 46.55百万 48.22百万 49.2百万 71.42百万
利息花费 2.63百万 9.8百万 12.35百万 16.69百万 29.38百万
税前收入 -0.0732百万 15.94百万 31.28百万 14.48百万 65.38百万
净收入 -0.0732百万 15.94百万 31.28百万 14.48百万 65.38百万
EPS(Basic) - 0.44 0.94 1.5 1.52
EPS(Diluted) - 0.43 0.93 1.47 1.5
EBITDA 21.28百万 44.47百万 45.66百万 54.96百万 1.1905亿

资产负债表

2016 2017 2018 2019 2020
现金和短期投资 44.79百万 86.55百万 98.0百万 50.53百万 72.69百万
应收账款 1.2397亿 1.8242亿 1.9729亿 2.7275亿 2.7905亿
流动资产总额 1.7591亿 2.7853亿 3.0262亿 3.3027亿 3.6154亿
总资产 3.0182亿 4.633亿 4.8257亿 9.4977亿 9.8239亿
总负债 1.9373亿 3.1711亿 3.1031亿 7.2856亿 7.1367亿
负债和股东权益 3.0182亿 4.633亿 4.8257亿 9.4977亿 9.8239亿

现金流量表

2016 2017 2018 2019 2020
净营运现金流 44.5百万 23.01百万 39.47百万 41.09百万 1.1928亿
净投资现金流量 -0.0817百万 -0.559百万 -0.1138百万 -4.1039亿 -0.3049百万
自由现金流 33.61百万 13.59百万 26.3百万 25.7百万 86.42百万