Schweitzer-Mauduit International, Inc. 财报信息

摘要: Schweitzer-Mauduit International, Inc. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: SWM 友情提示: 单位美元

损益表

2014 2015 2016 2017 2018
销售收入 7.989亿 7.752亿 8.458亿 9.817亿 10.4亿
销售成本(COGS)包括 d&A 5.755亿 5.397亿 5.832亿 6.987亿 7.628亿
   - COGS不包括D&A 5.304亿 4.987亿 5.387亿 6.392亿 7.012亿
   - 折旧和摊销费用 45.1百万 41.0百万 44.5百万 59.5百万 61.6百万
总收入 2.234亿 2.355亿 2.626亿 2.83亿 2.777亿
SG&A费用 98.3百万 1.05亿 1.246亿 1.468亿 1.418亿
利息花费 6.5百万 9.2百万 15.9百万 26.1百万 35.0百万
税前收入 1.082亿 1.055亿 93.4百万 1.015亿 1.168亿
净收入 1.082亿 1.055亿 93.4百万 1.015亿 1.168亿
EPS(Basic) 2.94 2.95 2.72 1.12 3.07
EPS(Diluted) 2.93 2.94 2.7 1.12 3.06
EBITDA 1.702亿 1.715亿 1.825亿 1.957亿 1.975亿

资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 2.903亿 1.865亿 1.074亿 1.069亿 93.8百万
应收账款 1.054亿 1.194亿 1.151亿 1.528亿 1.668亿
流动资产总额 5.194亿 4.448亿 3.643亿 4.331亿 4.292亿
总资产 11.9亿 12.9亿 11.7亿 15.4亿 14.7亿
总负债 6.976亿 8.221亿 6.654亿 9.958亿 9.086亿
负债和股东权益 11.9亿 12.9亿 11.7亿 15.4亿 14.7亿

现金流量表

2014 2015 2016 2017 2018
净营运现金流 1.659亿 1.447亿 1.297亿 1.31亿 1.391亿
净投资现金流量 -0.745百万 -3.137亿 -0.224百万 -3.185亿 -0.275百万
自由现金流 1.308亿 1.205亿 1.019亿 93.8百万 1.121亿