Urban Outfitters 财报信息

摘要: Urban Outfitters 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: URBN 友情提示: 单位美元

损益表

2017 2018 2019 2020 2021
销售收入 35.5亿 36.2亿 39.5亿 39.8亿 34.5亿
销售成本(COGS)包括 d&A 23.0亿 24.3亿 26.0亿 27.3亿 25.7亿
   - COGS不包括D&A 21.6亿 23.0亿 24.8亿 24.3亿 22.7亿
   - 折旧和摊销费用 1.3313亿 1.2582亿 1.1629亿 3.022亿 3.0086亿
总收入 12.5亿 11.9亿 13.5亿 12.5亿 8.774亿
SG&A费用 9.0609亿 9.1562亿 9.654亿 9.9399亿 8.5793亿
利息花费 - - - - 3.41百万
税前收入 3.381亿 2.6137亿 3.8555亿 2.3972亿 3.51百万
净收入 3.381亿 2.6137亿 3.8555亿 2.3972亿 3.51百万
EPS(Basic) 1.87 0.97 2.75 1.68 0.01
EPS(Diluted) 1.86 0.96 2.72 1.67 0.01
EBITDA 4.76亿 3.9712亿 5.0115亿 5.6265亿 3.2033亿

资产负债表

2017 2018 2019 2020 2021
现金和短期投资 3.5921亿 4.4735亿 6.3749亿 4.3329亿 5.7033亿
应收账款 54.51百万 76.96百万 80.46百万 88.29百万 89.95百万
流动资产总额 8.814亿 9.7876亿 12.0亿 10.5亿 12.2亿
总资产 19.0亿 19.5亿 21.6亿 33.2亿 35.5亿
总负债 5.8955亿 6.5188亿 6.7142亿 18.6亿 20.7亿
负债和股东权益 19.0亿 19.5亿 21.6亿 33.2亿 35.5亿

现金流量表

2017 2018 2019 2020 2021
净营运现金流 4.1525亿 3.0306亿 4.4662亿 4.8316亿 4.7322亿
净投资现金流量 -2.3462亿 -1.2138亿 -2.445亿 -1.8615亿 -1.019亿
自由现金流 2.7154亿 2.1925亿 3.317亿 2.6572亿 3.1398亿