Verso Corp. 财报信息

摘要: Verso Corp. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: VRS 友情提示: 单位美元

损益表

2014 2015 2016 2017 2018
销售收入 13.0亿 31.2亿 26.4亿 24.6亿 26.8亿
销售成本(COGS)包括 d&A 12.6亿 29.7亿 25.0亿 23.7亿 24.3亿
   - COGS不包括D&A 11.7亿 27.2亿 23.5亿 22.5亿 23.2亿
   - 折旧和摊销费用 90.9百万 2.5亿 1.5亿 1.16亿 1.12亿
总收入 31.72百万 1.49亿 1.44亿 96.0百万 2.5亿
SG&A费用 69.95百万 1.62亿 1.44亿 1.07亿 1.02亿
利息花费 1.4233亿 2.7亿 56.0百万 38.0百万 33.0百万
税前收入 -3.5594亿 -4.25亿 11.3亿 -0.38百万 1.71亿
净收入 -3.5594亿 -4.25亿 11.3亿 -0.38百万 1.71亿
EPS(Basic) - - 33.32 - 4.95
EPS(Diluted) - - 33.32 - 4.87
EBITDA 52.68百万 2.37亿 1.5亿 1.05亿 2.6亿

资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 5.54百万 4.0百万 6.0百万 7.0百万 26.0百万
应收账款 87.74百万 2.26亿 1.94亿 2.08亿 1.97亿
流动资产总额 2.7578亿 7.51亿 6.65亿 6.14亿 6.33亿
总资产 8.7751亿 31.9亿 20.8亿 18.8亿 18.5亿
总负债 16.6亿 43.6亿 13.0亿 11.3亿 9.46亿
负债和股东权益 8.7751亿 31.9亿 20.8亿 18.8亿 18.5亿

现金流量表

2014 2015 2016 2017 2018
净营运现金流 -0.5777百万 -2.66亿 42.0百万 1.53亿 2.83亿
净投资现金流量 -0.2529百万 1.11亿 -0.09百万 -0.4百万 -0.52百万
自由现金流 -0.9973百万 -3.3亿 -0.31百万 1.13亿 2.1亿