AquaVenture Holdings Ltd. 财报信息

摘要: AquaVenture Holdings Ltd. 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: WAAS 友情提示: 单位美元

损益表

2014 2015 2016 2017 2018
销售收入 67.13百万 1.0034亿 1.141亿 1.2076亿 1.4561亿
销售成本(COGS)包括 d&A 34.94百万 54.73百万 59.34百万 58.61百万 70.81百万
   - COGS不包括D&A 20.08百万 30.55百万 29.2百万 28.91百万 36.22百万
   - 折旧和摊销费用 14.87百万 24.18百万 30.14百万 29.7百万 34.58百万
总收入 32.18百万 45.6百万 54.76百万 62.16百万 74.8百万
SG&A费用 30.82百万 46.9百万 63.36百万 69.19百万 77.12百万
利息花费 5.16百万 8.51百万 10.55百万 11.54百万 15.05百万
税前收入 -0.0411百万 -0.3882百万 -0.2002百万 -0.2145百万 -0.2204百万
净收入 -0.0411百万 -0.3882百万 -0.2002百万 -0.2145百万 -0.2204百万
EPS(Basic) - - - - -
EPS(Diluted) - - - - -
EBITDA 16.23百万 22.89百万 21.54百万 22.66百万 32.27百万

资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018
现金和短期投资 37.5百万 18.73百万 95.5百万 1.1809亿 56.62百万
应收账款 10.85百万 15.32百万 19.97百万 26.47百万 27.98百万
流动资产总额 54.9百万 41.13百万 1.2362亿 1.5666亿 1.0836亿
总资产 3.7633亿 4.2566亿 5.367亿 5.5395亿 7.2546亿
总负债 1.0436亿 1.605亿 1.6919亿 2.0975亿 3.8887亿
负债和股东权益 3.7633亿 4.2566亿 5.367亿 5.5395亿 7.2546亿

现金流量表

2014 2015 2016 2017 2018
净营运现金流 16.35百万 9.61百万 13.56百万 18.97百万 26.88百万
净投资现金流量 -0.3312百万 -0.6665百万 -0.6517百万 -0.2434百万 -2.1454亿
自由现金流 -0.0378百万 -0.1174百万 -0.0453百万 4.52百万 7.26百万