Zayo Group Holdings 财报信息

摘要: Zayo Group Holdings 财报信息, 包括损益表, 资产负债表, 现金流量表; 股票代码: ZAYO 友情提示: 单位美元

损益表

2015 2016 2017 2018 2019
销售收入 13.5亿 17.2亿 22.0亿 26.0亿 25.8亿
销售成本(COGS)包括 d&A 8.197亿 11.0亿 13.9亿 16.9亿 15.5亿
   - COGS不包括D&A 4.135亿 5.787亿 7.829亿 9.419亿 9.153亿
   - 折旧和摊销费用 4.062亿 5.163亿 6.069亿 7.465亿 6.334亿
总收入 5.274亿 6.267亿 8.1亿 9.141亿 10.3亿
SG&A费用 3.522亿 3.649亿 4.157亿 4.723亿 4.92亿
利息花费 2.161亿 2.19亿 2.445亿 2.998亿 3.387亿
税前收入 -1.641亿 -0.677百万 1.041亿 1.263亿 1.753亿
净收入 -1.641亿 -0.677百万 1.041亿 1.263亿 1.753亿
EPS(Basic) 0 0 0.35 0.42 0.63
EPS(Diluted) 0 0 0.35 0.41 0.62
EBITDA 5.814亿 7.781亿 10.0亿 11.9亿 11.7亿

资产负债表

2015 2016 2017 2018 2019
现金和短期投资 3.086亿 1.707亿 2.207亿 2.567亿 1.861亿
应收账款 88.6百万 1.484亿 1.916亿 2.356亿 1.77亿
流动资产总额 5.679亿 3.971亿 5.146亿 6.308亿 4.795亿
总资产 60.9亿 67.3亿 87.4亿 92.1亿 93.3亿
总负债 48.8亿 55.1亿 73.3亿 77.1亿 79.9亿
负债和股东权益 60.9亿 67.3亿 87.4亿 92.1亿 93.3亿

现金流量表

2015 2016 2017 2018 2019
净营运现金流 6.054亿 7.14亿 9.098亿 9.712亿 9.511亿
净投资现金流量 -13.9亿 -11.4亿 -22.7亿 -9.668亿 -7.479亿
自由现金流 75.0百万 9.9百万 74.3百万 1.813亿 1.642亿